Nuwejaars voornemes

Nuwejaars voornemes:

Gewoonlik begin ons elke jaar met baie ernstige voornemes:

  • Ek gaan meer geld spaar ….
  • Ek gaan minder onnodige dinge koop…….
  • Ek gaan gewig verloor……
  • Ek gaan minder lekker goed eet……
  • Ek gaan by ‘n gym aansluit…….
  • Ek gaan harder oefen…….

Hoe lank hou die voornemes gewoonlik?….. Teen hierdie tyd is 20% reeds vergete……teen 20 Januarie 50% en einde Januarie, 90%….. statisties hou slegs 2% tot die einde Februarie….. dan het die meeste van ons weer terug verval in ons ou patroon…… hoekom?….. Let op dat hierdie voornemes uitsluitlik oor myself en “EK” gaan…. Dat EK beter kan lyk….. Dat EK meer aanvaarbaar kan wees….. Dat EK dalk beter sal inpas.

Wat sê die Bybel?…. hierdie kosbare stukkie in  Miga 6 het my geraak….. dinge met Ewigheidswaarde……

6Waarmee sal ek die HERE tegemoetgaan en my buig voor die hoë God? Sal ek Hom tegemoetgaan met brandoffers, met jaaroud kalwers?  7Sal die HERE ‘n welbehae hê in duisende ramme en tien duisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel?  8Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?……

6“With what shall I come before the LORD, and bow myself before God on high? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old?  7Will the LORD be pleased with thousands of rams, with ten thousands of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?”  8He has told you, O man, what is good; and what does the LORD require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?

God vra nie brandoffers nie….. HY vra nie ons “skate” nie, want dit behoort in elk geval reeds aan Hom….. Hy vra van ons om getrou te bly by / in die goeie wat ons van Hom geleer het……om Geregtigheid na te jaag….. om ander in Liefde te dien…… om ontslae te raak van die “EK” en gepaardgaande hoogmoed in jou lewe……. Om God in Eenvoud en Ootmoet / Nederigheid te dien…… geen groot ingewikkelde formules nie…… maar daar is ‘n verskuilde geheim…… moenie die wêreld se maatstawwe volg nie……

11Sal Ek rein kan wees by ‘n valse weegskaal en by ‘n sak vol bedrieglike gewigte?  12Want die rykes in die stad is vol geweld, en die inwoners daarvan spreek leuentaal, en hulle tong is bedrog in hulle mond.  13So slaan Ek jou dan ook met ‘n smartlike wond, met verwoesting weens jou sondes. ……14Jy sal eet, maar nie versadig word nie, sodat jou honger in jou binneste bly; en jy sal wegbring sonder om iets te red; en wat jy red, sal Ek aan die swaard oorgee.  15Jy sal saai, maar nie maai nie; jy sal olywe uittrap, maar jou nie met olie salf nie, en mos maak, maar geen wyn drink nie.  16Want die insettinge van Omri word onderhou en al die werke van die huis van Agab; en julle wandel ooreenkomstig hulle planne, sodat Ek jou tot ‘n woesteny sou maak en die inwoners daarvan ‘n bespotting: en die smaad van my volk sal julle dra.  ……

Vir so lank as wat die wêreld (Omri en Agab) my maatstaf is……… ontvang ek nie die goeie wat God vir my bedoel nie…..maar eerder God se oordeel…… wat is dan die geheim?…..menslik gesproke en op ons eie stoom, is dit net onmoontlik….. in eie krag gaan ons ook soos bogenoemde statistiek presteer….. einde Februarie hou nog net 2% aan….. om voluit, jaar deur, ‘n leeftyd lank, tot eer van God te leef…… word net moontlik met my hand in die hand van Jesus….. wanneer ek besef dat “EK” NIKS is nie…… en ek God in Eenvoud en Nederigheid dien….. met ‘n onbesmette en rein gewete…… geen verskuilde agendas nie……net in opregte Nederigheid voor Die God wat elke gedagte en motief ken.   Mag dit julle nuwejaars voorneme vir 2014 wees……

to walk humbly with your God

Here leer ons in hierdie jaar meer en meer hoe om ons “eie ek” te kruisig en in absolute Nederigheid voor U te Wandel

Leave a Reply