Hebreërs 4:1 “1Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie.”

Gister het ons net so geraak-raak aan die diepste verborge waarhede in Hebreërs 3:12

12  Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie.  13  Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. ……..dat dit (weggesteekte / onbeleide) sonde in ons lewens is wat ons verlei en die oorsaak is dat ons nie meer wil glo wat die Here in Sy Woord sê nie…….. en ons harte as gevolg van ongeloof verhard……

Hoor jy nog / al die stem van die Here?……. of het ongeloof jou hart reeds verhard?……….. pas dit wat jy hoor dalk nie by jou menslike logika in nie?…….

In hoofstuk 4:1 lees ons ……… 1Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. …….. ons leef nog in Genadetyd………God gee ons nog die kans…….. ons het vandag nog die geleentheid om ons saak met HOM reg te stel……… 2Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie.   ……. Die (met respek gesê) “gom” wat alles bymekaarhou is geloof……… om soos Hebreërs 11:1 dit stel …….Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. ……..om absoluut te kan glo in die menslik gesproke onmoontlike……….om onwrikbaar te kan Glo teen ons menslike logika, kennis, ervaring en beterwete in…….. om te kan Glo dat Jesus ons regtig kom Vrykoop het met Sy Kosbare Bloed van alles wat ons lewens manupileer…….. om te kan Glo dat ALLE mag in die hemel en op aarde aan HOM gegee is …….Mattheus 28:17-18……… 17 En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel. ……afgesien daarvan wat die dissipels vir 3 jaar in die nouste omstandighede met Jesus saamgeleef het…….. afgesien van die wonderwerke wat daagliks in hulle teenwoordigheid gebeur het……… hulle het dit met hulle eie oë gesien……… steeds het hulle getwyfel of Jesus regtig die Seun van God is……..dat Hy waarlik Koning van alle konings is…..…. daarom sê Hy vir hulle………18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.……… dalk was hulle verwagting van Hom anders?……… hulle wou dalk hê Hy moet koning word en die Romeine verslaan?……… net soos ons verwagting dalk is dat Hy ons moet seën met voorspoed en rykdom en gesondheid…….. terwyl Jesus gekom het om in ons plek ons sondelas te dra en ons Vry te Koop van die begeertes van hierdie wêreld waarin ons leef…….. die begeerte na ‘n volgende sigaret……… die begeerte na ‘n volgende dop(pie) brandewyn……… die begeerte na ‘n volgende dwelm “fix”……..die begeerte na pornografie…….. die begeerte na ‘n ander man se vrou / man……..die begeerte na ‘n verhouding buite Sy Wil …….. die begeerte na ‘n ander man se huis of besittings……. die begeerte na rykdom………die begeerte na erkenning ………die begeerte na status en aansien………. DIT ALLES is waarvoor HY uit die Graf, uit die dood opgestaan het……… dit is waarvoor HY drie dae lank in die hel, in my en jou plek was……… sodat ons kan VRY kom van die leuens wat die duiwel ons vertel…….. die leuens waarmee hy ons aan die hel vasbind………GLO jy dit??…….. Glo jy dat HY in staat is om die onmoontlike in jou lewe te doen………ek en jy het vandag nog die tyd en geleentheid om die donker skadukolle en die wegkruipplekke van ons harte, in die LIG te bring en Skoongewas te word deur Sy Kosbare Bloed!

Hebreërs 4:14…….….14Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.  15Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.  16Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Here, kom ons ongeloof tot hulp! Leer ons om die Bybelse Waarhede te glo en nie langer die duiwel se leuens nie. Dankie vir vandag wat U vir ons gee om ons lewens met U reg te maak! Dankie dat U as Hoëpriester self alle versoekinge deurgegaan het. Dankie dat U die mag van die bose oorwin het aan die Kruis en in die graf.

Leave a Reply