Psalm 51:5 – “Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang”

Wat het Dawid bedoel met hierdie vers in Psalm 51:5?…….. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang……..

Psalm 51 het hy geskryf nadat hy met Bátseba in sonde geval het en haar man Uria laat vermoor het ……… in sy beleidenis in die voorafgaande verse erken hy sy natuurlike opstand teenoor God……..Psalm 51:1……. 1 Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. 2 Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. 3 Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my. 4 Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.………

Dawid erken sy natuur om sy eie belange eerste te stel, in plaas van om te doen wat God van hom verwag……… van Adam en Eva se dae af is daardie neiging (ek wil byna sê: daardie vloek) in elke mens wat gebore word…….. hy wil self soos God wees…….. hy wil sy eie wil en begeerte afforseer……..kyk maar na ‘n babatjie……. daardie lieftallige oulikste ou dingetjie verander baie vinnig in ’n “monstertjie” (ek sukkel om die regte woord te vind) as hy kos wil hê of sy doek vuil is……. dan moet die arme mamma en pappa alles waarmee hulle besig was net so laat en spring om die baba te bedien…….. en hoe groter daardie oulike klein mensie word, hoe meer word van daardie natuur vertoon……… hy skreeu tot hy sy sin kry……. die oulikste pragtigste dingetjie verander skielik in iets wat jy nie ken nie, nie gedink het bestaan nie!……….Is dit nie waar nie?……..

Dit is waarvan Dawid hier in vers 5 praat……… Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang……..ons natuurlike neiging is om onsself te laat geld……… ander moet by MY planne inpas………. ander moet toegee sodat MY wil kan geskied…….. want dit gaan oor MYSELF……..EK wil god wees in my lewe……. in Effésiërs 2:3 lees ons………onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. …….. maar let op, daar word gepraat in die verlede tyd……… dit is nie meer so nie……… onder wie ons almal ook vroeër gewandel het ……. so dit kan / is veronderstel om te verander……..

Juis daarom is Romeine 12:2 vir my so kosbaar……..En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. …….ons moet van binne af nuutgemaak word…….. EK moet Christus se voorbeeld navolg…….. EK moet ander se voete was……… die Kruis wat ek elke dag moet opneem, is om MY begeertes en voorkeure ondergeskik te stel aan die Woord en Wil van God……Lukas 9:23…….As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. 24 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red. 25 Wat baat dit ‘n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen?

In watter stryd is jy gewikkel?…….. wat is jou grootste dryfveer?………. soek jy erkenning van ander?……… probeer jy mense oortuig om te dink soos JY wil dink?…….. ek het altyd gesê: sodra ons onsself oortuig het iets wat ons begeer of wil doen, is reg,……..sal ons die wêreld probeer oortuig dit is reg,……. selfs teen ons beterwete in……….MAAR dit is waarvan ons moet Vrykom…….. dit is waarvan Romeine 12:2 praat…… my gemoed wat vernuwe moet word……. DIT is waarvoor Jesus gesterf het……… DIT is waarvoor Hy uit die dood opgestaan het……. om ons vry te maak van hierdie “SELF”……..mag God ons die Genade skenk om dit te kan insien.

Here daar is nog soveel wat ons oor hierdie onderwerp kan sê, maar dit is alleen U heilige Gees wat aan ons kan vertoon hoe ons voor U lyk. Hoe ons lyk wanneer ons gestroop is van alle pretensies en voorgee en nakend / deursigtig voor U Heiligheid staan. Skenk ons die Genade om in ons gemoed verander te word sodat ons kan beproef wat U Volmaakte Wil vir ons lewens is. Dankie dat Jesus dit kom moontlik maak het.

Leave a Reply