Psalm 119:133 – “Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.”

Verskoon asseblief. Ek probeer die clip nog klein genoeg kry om hier te kan plaas, maar dit gaan kortliks oor Bybels wat uitgedeel word en die verstommende reaksie van die ontvangers. Hoe kosbaar hulle die Bybels beskou

Begin deur na die aangehegde video-clip te kyk. Ek weet nie wat die oorsprong is nie, maar vermoed dit is in Noord Korea of in daardie omgewing geneem waar Bybels verban is. Hierdie mense het heel moontlik hulle lewens gewaag net om ‘n Bybel te kan besit. Soos wat ek by herhaling met trane daarna gekyk het, het die volgende vrae net by my opgekom.

  • Hoeveel Bybels staan op ons rakke?
  • Hoeveel Bybels lê dalk êrens en stof vergader?
  • Watter waarde heg ons aan ons Bybel? Om een te kan besit?
  • Hoe kosbaar is die Bybel vir ons?
  • Hoeveel tyd spandeer ons met die Woord van God?
  • Besef ons hoe bevoorreg ons nog is, ten spyte van alle omstandighede rondom ons, om God se Woord vrylik te mag besit en te mag lees?

As daar een sonde is waarvoor ons voor God sal moet rekenskap gee, is die gebrekkige tyd wat ons in Sy Heilige Woord spandeer!…….. ons sal moet ophou om sleg uitgesoekte deeltjies, waarvan ons hou, te lees …… Ons sal die Woord in sy totaliteit as die Heilige Woord van die Lewende God moet aanvaar…….

Vanoggend kan ek maar net ‘n paar verse uit Psalm 119 aanhaal. Elkeen behoord onderstreep en ingekleur te wees……..

9  Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.

11  Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. …….(is dit nie juis waarom ons aanhou met sonde nie?……. omdat die inhoud van SY Woord nie in ons harte gebêre is nie?……… dalk omdat ons slegs sekere dele lees wat ons pas en die res ignoreer?)

16  Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.

17  Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar.

25  My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.

28  My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord.

42  sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord.

43  En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek.

49  Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het.

65  U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord.

67  Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord.

74  Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek.

81  My siel smag na u heil; op u woord wag ek.

89  Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele.

101  Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar.

105  Noen. U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.

107  Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord!

114  U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.

133  Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.

140  U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief.

147  Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek.

148  My oë is die nagwake voor om u woord te oordink.

158  Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie.

160  Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

161  Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord.

169  o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord.

172  My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid.

Here dankie dat U hierdie aangrypende video-clip vir ons gestuur het. Vergewe ons asseblief dat ons U Woord nie Sy regmatige plek in ons lewens toeken nie. Skenk ons die Genade om daagliks tyd te vind of tyd te maak om met U Woord besig te wees. En Here, sluit die verborge geheimenisse vir ons oop sodat ons U beter mag leer ken en U EER vir die Soewereine God wat U is.

Leave a Reply