Hosea 4:6 – “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis”

Aan die begin van hierdie jaar is dit nodig dat ek jou vra: “Wie aanbid jy?”, “Watter god aanbid jy?”…….. miskien klink die vraag onvanpas, of arrogant, of onbillik, of dalk onnodig, maar voordat ons nie hierdie vraag vir onsself eerlik beantwoord het nie, dien dit geen doel dat ons in hierdie dagstukkies deel nie…….

In ons tyd word alle gelowe as gelykwaardig beskou……. ‘n tyd gelede is daar op een van Opera Winfrey se programme so ‘n stelling gemaak: …….”Eventually all beliefs come together and we all honour the same god”………. Muslem…….. Mohammedaan…….. Hindu……… Jood…….. Katoliek…….voorvaderaanbidding…….. Christene……. en nog baie meer…….. noem dit……. almal aanbid dieselfde god……… stem jy saam?……… meeste van hierdie gelowe gebruik uittreksels of gedeeltes uit die Bybel om wat hulle glo geloofwaardigheid te gee,…….. maar is dit die waarheid?………as jy nóú mooi daaroor gaan dink, is my vraag nie meer so onbillik nie……. baie gelowe gebruik stukkies  of beginsels uit die Bybel wat hulle pas, om hulle geloofsoortuigings te staaf, te komplimenteer……. En ongelukkig maak ook baie Christene vandag so……… sekere dele uit die Bybel,…… veral waar daar gepraat word oor sonde, God se oordeel en Sy verwagting van ons om ‘n Geheiligde lewe te lei, word afgemaak as “nie meer van toepassing nie”……..”God is mos ‘n God van liefde” ………”Hy wil mos hê ons moet gelukkig wees”………. en daardie “verouderde” gedeeltes word oorgeslaan want dit pas hulle nie!…….. is die Christene dan nie net so vêr van die Waarheid af as die Muslem of watter ander geloof ookal nie?……… is baie Christene nie ook besig om ‘n selfgeskepte god te aanbid, …..een wat hulle kan hanteer, …..een wat nie te veel van hulle verwag nie en ook nie veel anders lyk as die Ware God nie? …….

Die rede vir my vraag en hoekom ek dit so goed weet, is, ek was self daar……..vir jare het ek myself Christen genoem……. kerk bygewoon…… deelgeneem aan kerk-aktiwiteite,……… maar eintlik het ek ‘n selfgeskepte afskynsel van die Ware God aanbid……… iets wat ek kon begryp…… iets wat ek kon manipuleer om my voorkeure te pas……. maar dit was verseker nie die Ware God Self, wat Homself in elke vers en hoofstuk en Bybelboek tentoonstel nie………ek het elke “goeie” vers geken waar God vrede en voorspoed beloof,……. maar rondom Sy verwagting vir my lewe gelees…….. verby my verantwoordelikhede gelees.

In Hosea 4:6 lees ons: My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis (van Wie God werklik is en Sy verwagtinge) verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. ……..wat vind ons in die Wet van God?…….. ons hoor dit seker elke Sondag……..Exodus 20:3……. 3  Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;………die ander gode is:…….. my EIE EK……. MY sukses……. My status……. My posisie…….. My geld…….. My besittings…….. My gemak…… My TV programme……… en ek kan aangaan…….. hierdie is alles dinge wat God se tyd in ons lewens opslurp……. Daarom kry ons nie meer tyd om die Woord te bestudeer nie…… ons vind nie meer die tyd om voor die Almagtige Skepper van hemel en aarde stil te word nie………daarom KEN ons die ware God nie meer nie……. want ons aanbid ‘n afgod wat net daar is om in ons behoeftes pas,…….. want alles draai mos vandag rondom “selfies”, en “human rights”……. Terwyl God se Reg op ons lewens vergete is.

Waar staan jy?…….. aanbid jy die Ware Waaragtige Drieënige God?,…….. of ‘n gemakliker afskynsel van Hom?…….. dan moet jy eerder van Hom vergeet en jou lewe hier en nou geniet so goed jy kan, want daarna wag ‘n ewige oordeel……….

Ek sluit af met hierdie paar verse uit Jesaja 3:…….. 8  Want Jerusalem het gestruikel, en Juda het geval; want hulle tong en hulle dade is teen die HERE om sy oë, vol heerlikheid, te trotseer.  9  Die uitdrukking van hulle gesig getuig teen hulle, en hul sonde maak hulle bekend, soos Sodom, sonder om iets weg te steek. (vandag is mense eintlik trots op hulle sonde. Dit word as “normal” bestempel) Wee oor hulle siel, want hulle doen hulself kwaad aan!  10  Sê van die regverdige dat dit met hom goed sal gaan; want die vrug van hul handelinge sal hulle eet.  11  Wee die goddelose! Met hom gaan dit sleg; want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word.  12  Die drywers van my volk is kinders, en vroue heers oor hulle. o My volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot ‘n dwaalweg gemaak. (vergeet vir ‘n oomblik ons regering en kyk binne jou eie huis)  13  Die HERE staan daar om ‘n regstryd te voer: Hy tree op om die volke te vonnis.  14  Die HERE gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, júlle het die wingerd afgewei; wat aan die arm man ontroof is, is in julle huise.  15  Wat is dit met julle dat julle my volk vertrap en die ellendiges mishandel? spreek die Here HERE van die leërskare.  16  Verder het die HERE gesê: Omdat die dogters van Sion trots is en loop met uitgerekte nek en met die oë lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel,  17  daarom sal die HERE die skedel van die dogters van Sion skurf maak, en die HERE sal hulle skaamte ontbloot.  18  In dié dag sal die HERE wegneem die sieraad van die voetringe en die sonnetjies en die maantjies;  19  die oorversiersels en die armbande en die sluiers;  20  die hoofversiersels en die voetkettinkies en die pronkgordels en die reukflessies en die towermiddels;  21  die vingerringe en die neusringe;  22  die feesklere en die manteltjies en die tjalies en die handsakkies;  23  die handspieëltjies en die hemde en die tulbande en die wye mantels.  24  Dan sal daar in plaas van balsemgeur mufheid wees, en in plaas van ‘n gordel ‘n tou, en in plaas van gevlegte hare kaalheid, en in plaas van ‘n pronkgewaad ‘n roukleed, brandmerk in plaas van skoonheid.  25  Jou manne, o Sion, sal deur die swaard val en jou helde in die oorlog.  26  En sy poorte sal klaag en treur, en hy sal uitgeskud op die aarde sit.

Here gee ons uit Genade geopende oë en ore en ontvanklike harte sodat ons vanoggend kan hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. Help ons om eerlik teenoor U en met onsself te wees. U is só vêr bo ons gedagtes en verstand. Dankie dat U ten spyte van U Almag, ons nie verwerp het nie maar IN Jesus Vrymaking aanbied.

Leave a Reply