Monthly Archives: February 2015

Deuteronium 30:15 “Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk.”

Moses is aan die einde van sy lewe en hy vernuwe God se ooreenkoms met Israel in die laaste paar hoofstukke van Deuteronium…… Onthou, hulle was reeds die uitverkore volk van God……. Hy het hulle reeds uit die slawerny van Egipte uitgelei……. hulle het reeds God se wonderwerke in die woestyn beleef……. en staan nou gereed om die beloofde land te betrek……… en Moses vernuwe God se Verbond met hulle……… mens sou verwag dat hulle na alles wat hulle beleef het, outomaties net altyd vir God sou kies,……. maar Moses stel hulle voor ‘n keuse…….. In Deuteronium 30:10 lees ons……. 15 Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. …….. hulle moet kies…….. 16 Wat ek jou vandag beveel, is om die HERE jou God lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die HERE jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.…….. of die alternatief ……. 17 Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jy jou laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, 18 dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom; julle sal die dae nie verleng in die land waarheen jy oor die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem nie.

Hierdie keuse bestaan vandag nog…….. elkeen van ons moet die keuse tussen Lewe en Geluk, teenoor dood en ongeluk, daagliks maak……. God se Plan met ons lewens is die goeie,……. maar hoe gereeld bederf en verloor / verbeur ons nie Sy Beloftes deur die verkeerde keuses wat ons maak nie?………. dalk sê jy: “Dit is te moeilik”?……. Deut 30:10……10 as jy na die stem van die HERE jou God luister om sy gebooie en sy insettinge te hou wat in hierdie wetboek geskrywe is; as jy jou tot die HERE jou God bekeer met jou hele hart en met jou hele siel. 11 Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie. ………..14 Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. …….. God verwag nie iets onmoontliks nie……. Hy vra eenvoudig Gehoorsaamheid……. om te luister na Sy Stem binne ons …….. ons moet kies……15 Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk.

Miskien bevind jy jou in ‘n storm?…….. miskien alleen en verworpe op ‘n vreemde plek? ……… en jy weet nie hoe om daaruit te kom nie ……… Moses gee die eenvoudige antwoord …….. 1 En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarheen die HERE jou God jou verdryf het, 2 en jy jou tot die HERE jou God bekeer en na sy stem luister net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel, 3 dan sal die HERE jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die HERE jou God jou verstrooi het. 4 Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die HERE jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal.…….. daar bly vir ons net Een uitkoms …….. daaglikse bekering / wegdraai van ons eie begeertes en afgode, terug na God en Sy Beloftes…….. in Nehemia 1:8 lees ons…….. 8 Dink tog aan die woord wat U aan Moses, u kneg, beveel het, naamlik: As julle ontrou is, sal Ek julle onder die volke verstrooi; 9 maar as julle jul tot My bekeer en my gebooie onderhou en dit doen—al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het om my Naam daar te laat woon. ………ons lees ook in Handelinge 3:19…….. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

Miskien was jy deel van God se volk …….. maar met verloop van tyd……. deur verkeerde keuses ……… is jy vervreem van Sy Genade ……… daar is nou nog tyd om dit reg te stel! ……… “kom tot inkeer en bekeer jou, sodat jou sonde uitgewis kan word”

Here U Genade was deur al die eeue onverstaanbaar. Hoe U ten spyte van Isreal se verkeerde keuses, aanhoudend gekom het met ‘n uitnodiging om weg te draai van die verkeerde, terug na U as Soewereine God. Skenk ons die Genade om hierdie uitnodiging te te versmaai nie. Help ons om die regte keuses te maak. Dankie vir Jesus!

1 Korinthiërs 10:12 – “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.”

Vanoggend moet ek vroeg vertrek, maar ek wil tog vir julle herinner aan hierdie gedeelte in 1 Korinthiërs 10.

Paulus herinner die Christene aan wat met die Israeliete gebeur het,……. afgesien daarvan dat hulle saam met al die ander uit Egipte weggetrek het……..1  Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, 2  en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, 3  en almal dieselfde geestelike spys geëet het, 4  en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. 5  Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn.…….ten spyte daarvan dat hulle aan alles deelgeneem het……. ten spyte daarvan dat hulle God se wonders beleef het……. kon hulle steeds nie glo en vertrou op God se Almag oor selfs die reuse en om die land Kanaan in te neem nie ……. (Lees gerus Numeri 13 en 14)…….. en dan gaan Paulus aan…….6  En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie.  7  En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. …….dit het net gegaan oor hulle eie geluk en eie begeertes ….. God se wonders in hulle lewens was reeds vergete……. 8  En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval.  9  En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom.  10  En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom.  11  Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.…….. ons kan dus soos hulle dink deur deel te wees en deel te neem aan God se dinge……. maar terselfdertyd besig te wees met ons eie afgode, hoereering, murmureering, aanhou om God te versoek……ons OK is…… daarom sê Paulus……..12  Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. …….moenie vir God die skuld gee nie, want……. 13  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie;…….net ons eie sondige menslike begeertes……gelukkig het die vers ‘n MAAR……. maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. 14  Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. ……. met ons hand in die Hand van Jesus ……. wanneer ons vlug van al hierdie dinge……. Red God ons uit die versoekings van ons menslike natuur……..

Waar staan jy en ek?…….. vlug ons vir die dinge wat God nie behaag nie? ……… of ondervind ons dalk dat ons steeds aanhou toegee aan ons menslike begeertes? …….. dat ons nie Christus se Vrymaking en Verlossing met albei hande aangryp nie?……… dan gaan ons dalk te laat die ware betekenis van hierdie vers begryp……. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.

Here weereens dankie vir hierdie kosbare herinnering. Bewaar ons daarvan om op valse hoop te bou en te dink ons kan op ons eie staande bly teen die versoekings van die wêreld. Dankie vir die uitgestekte Han van Jesus en U onderneming dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie. Skenk ons die Genade om getrou te bly aan U Woord.

1Samuel 17:26b – “wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag?”

Een van die eerste Bybelstories wat ons ons kinders leer, is Dawid en Goliat, maar ek wonder soms of ons die volle betekenis van hierdie té bekende verhaal begryp?…….moet geen fout maak nie…… Goliat was massief groot…….. hy was skrikwekkend groot…….. so groot dat die Israeliete wou weghardloop!……. 4 Toe kom daar ‘n baasvegter uit die laers van die Filistyne, met die naam van Góliat, uit Gat; sy hoogte was ses el en ‘n span. ……..8 En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê: Waarom trek julle uit om jul in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn, en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle’n man uit, dat hy na my toe afkom. 9 As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees; maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. 10 Verder sê die Filistyn: Ek daag die slagordes van Israel vandag uit! Gee my ‘n man, dat ons saam kan veg. 11 Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees.…….. hulle het net hierdie reusagtige monster van ‘n man voor hulle raakgesien en vir ‘n oomblik vergeet WIE aan hulle kant is!…….

Is dit nie tipies hoe ons ook reageer as ‘n reus voor ons verskyn nie?………wat is jou reus?……… jou humeur?…….. of dalk ‘n “onskuldige” sigaret?…….. dalk ‘n “sosiale” drankie?……..of dalk een of ander verslawing?……… pornografie?…….. Internet?……….TV sepies……..begeerte na ‘n ander persoon se motor,……… of dalk sy vrou?…….. wat is jou Goliat wat jou laat vergeet WIE aan jou kant is?……… wat jou laat vergeet dat die versoekings en die magte van satan reeds oorwin is by die Kruis en die Opstanding van Jesus Christus?……….hoe maklik kry die duiwel dit nie reg om ons met so ‘n uiterlike vertoon, totaal te oorbluf en te laat vergeet van die Waarheid nie?……..die Waarheid dat ALLE Krag en Mag in die hemel en op aarde reeds aan Jesus behoort!

Toe Dawid daar opdaag……..20 En die volgende môre vroeg het Dawid hom klaargemaak: die kleinvee aan die wagter afgegee en opgelaai en weggegaan soos Isai hom beveel het. En toe hy by die wa-laer kom, hef die leërmag wat na die vegterrein uittrek, juis die krygsgeskreeu aan. …….23 En terwyl hy met hulle spreek, kom juis die baasvegter—Góliat is sy naam, die Filistyn uit Gat—uit die slagordes van die Filistyne op en spreek daardie selfde woorde, sodat Dawid dit hoor. 24 Maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. 25 En die manne van Israel sê: Het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag. En die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai met groot rykdom; ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting.……… dink julle Dawid het vir een oomblik gedink aan die beloofde beloning?……… nee, hy het net gehoor hoe sy God uitgedaag word………26 Daarop het Dawid die manne wat by hom staan, gevra en gesê: Wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? ……..terwyl die krysmanne wil weghardloop, neem die seun ‘n standpunt in…….Dawid kan nie toelaat dat sy God so verneder word nie,……..

Maar let op wat gebeur…….. sy broer, naaste aan hom, word kwaad en beskuldig hom…..28 Toe sy oudste broer Elíab hom met die manne hoor spreek, het Elíab baie kwaad geword vir Dawid en gesê: Waarom het jy eintlik afgekom, en aan wie het jy daardie klompie kleinvee in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. ……so gebeur dit telkens met mense wat eintlik veronderstel is om self in die geveg betrokke moet wees…….. ‘n struikelblok word vir die wat wel tot die geveg toetree ……..’n struikelblok vir die wat wel standpunt inneem vir God en Sy werk……… wanneer jy kies om die Goliat in jou lewe te beveg, jy gaan teestand kry van die mense die naaste aan jou, van die wat jy dit die minste verwag …… hulle gaan jou vertel dit is onmoontlik en jy moet jou aandag eerder bepaal by die dinge wat jy kan doen en jou nie inlaat op plekke waar jy nie hoort nie…….. maar Dawid laat hom nie negatief beïnvloed nie …….36 U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. 37 Verder sê Dawid: Die HERE wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan, en mag die HERE met jou wees! ………Met die monster van ‘n Goliat voor hom, onthou Dawid die tye waar die Here, sy God, hom uit onmoontlike situasies gered het…….. wat doen ons?……..skram ons saam met die Israeliet weg en sidder voor die reus?…….. of volg ons Dawid se voorbeeld na en staan vas teen die aanval van ons eie Goliat?

Here op so baie plekke in U Woord beklemtoor U hierdie Waarheid. Skenk ons die Genade om by ons eie Goliat verby te kyk en U Oorwinning agter hom vir onsself toe te eien

Job 1:21b – Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!

Wanneer ons skielik gelyktydig deur ‘n klomp ongelukke getref word, wonder ‘n mens: “Waarom?” ……… Daar is mense wat dan beweer dit is die gevolg van sonde in ons lewens, (wat wel die oorsaak mag wees) net soos Job se vriende, en hulle vergeet maklik die eerste gedeelte van Job hoofstuk 1, waar Job se absolute getrouheid aan God verklaar word……1 Daar was ‘n man in die land Us wie se naam was Job; en dié man was vroom en opreg en godvresend en een wat afgewyk het van die kwaad…….There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil.……..Job het duidelik enige vorm van sonde vermy ….. weggedraai daarvan,……. en daarom het God hom met oorvloed geseën……2 En vir hom is daar sewe seuns en drie dogters gebore. 3 Daarby was sy besitting sewe duisend stuks kleinvee en drie duisend kamele en vyf honderd paar beeste en vyf honderd eselinne en ‘n groot menigte slawe, sodat dié man ryker was as al die kinders van die Ooste.……..vandag nog seën God mense wat Hom getrou navolg en dien…… nie omdat HY móét nie, maar uit Genade……..

Job het selfs vir sy kinders het se sonde ingetree…… 5b Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle; want Job het gedink: Miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën! So het Job altyd gedoen……. and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, “It may be that my children have sinned, and cursed God in their hearts.” Thus Job did continually.

Ons lees dat God trots was op Job se vroomheid……. HY het selfs gespog oor Job ….. 8 En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.…….. maar let op die duiwel se antwoord…….9 En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees? 10 Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land……….Have you not put a hedge around him and his house and all that he has, on every side?……..die duiwel beweer daar is ‘n heining van God se Beskerming rondom Job en daarom kan hy hom nie bykom nie…… ons lees in Psalm 5:12……..Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met ‘n skild…….. en ook in Psalm 34:7………Die Engel van die HERE trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit. ……..

So, hieruit kan ons aflei dat die wat ‘n lewe leef wat God eer, onaantasbaar is vir die duiwel ……..hy het geen houvas of mag oor hulle nie!………. solank hulle getrou bly, trek God ‘n laer van beskerming rondom hulle…… besef ons die ware betekenis hiervan?………ons is, soos hier in Job, geneig om wanneer dit goed gaan met ons, te vergeet van al die Seëninge wat God so aanhoudend oor ons uitstort…….. ons dink nie eers daaraan dat Hy ons oomblik vir oomblik beskerm teen gevare en lokvalle wat die duiwel in ons pad lê nie…….ons kan dit maklik as vanselfsprekend aanvaar…….. maar nie Job nie…… hy gee God al die eer…….. en tog, afgesien van Job se vroomheid, lig God daardie heining van beskerming net so effens en gee die duiwel toestemming om die kwaliteit van Job se geloof te toets…….. hoe reageer ons wanneer dit met ons gebeur?……. toe dit my tref, het ek gedink: “Here, wat het ek gedoen om hierdie teëspoed te verdien?”……… ek was nog by die “verdien” stadium……… het nog nie die Grootheid van God se Onverdiende Genade geken nie…….. en ek het die toets gedop…….. maar nie Job nie……..20 Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval 21 en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd! 22 By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie, …….hoe reageer ons?…….. begin ons die Here verkwalik oor die “teëspoed” wat eintlik bedoel is as ‘n toets vir ons getrouheid?…….. vergeet ons dan SY vorige Beskerming elke oomblik van elke dag?…….. dink ons steeds ons “verdien” God se seëninge?……….

Wanneer dit so donker word rondom ons……..moet ons besef dat selfs in daardie moeilike omstandighede is God steeds in beheer…….. selfs al lyk dit nie so vir ons nie……..ons lees in 1 Korinthiërs 10:13………  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Here ons geloof en vertroue op U Almag skiet so vêr tekort. Dankie vir hierdie versekering dat afgesien van enige omstandighede, U steeds in beheer is. Skenk ons die Genade om soos Job, afgesien van omstandighede, steeds getrou te bly aan U en U te Eer met ons lewens.

Lukas 6:46- ” En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?”

Hoe graag sien ons nie die foute in ander se lewens raak nie!……. Meestal omdat dit ons dan so bietjie beter laat voel oor ons eie verlore toestand ….. want ons maatstaf is dan nie die Woord van God nie, maar die mense en wêreld rondom ons……. in Lukas 6 waarsku Jesus hieroor……41 En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie? 42 Of hoe kan jy vir jou broeder sê: Broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is, uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is, nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is, uit te haal.……. duideliker as dit kan ek dit nie stel nie …… gaan net op jou knieë en vra dat die Here die balk(e) in jou eie oë vir jou sal uitwys sodat jy dit aan die lig kan bring en by die Kruis kan agterlaat …….

Wat impliseer Jesus se woorde eintlik?…… dit, en Jesus se volgende woorde bring ons terug by God se verwagting van wie Hom wil Eer en Aanbid …….. naamlik Heiligmaking en om vrugte te dra wat by die bekering pas…….. 43 Want dit is nie ‘n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie ‘n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. 44 Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk ‘n mens tog nie vye nie, en ‘n mens sny ook nie druiwe van ‘n doringbos nie. 45 Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.…….. m

Menie jouself bluf deur net na die “goeie” 80% of selfs 90% van jou lewe voor mense te kyk en dan te dink jy slaag die toets nie……. God kyk na die volle pakkie……100%……. Hy sien ook daardie wegsteekplekke in ons harte raak…… Hy weet van daardie “iets” binne ons harte wat veroorsaak dat ons sommer in ‘n restaurant ons humeur teenoor ‘n onskuldige kelner verloor …… of gebeur dit nie met jou nie?……. Hy sien die EK godjie wat bedien en gevoer moet word …….. EK moet goed voel oor myself…….. daardie EK gaan op die mees onverwagte en ongewensde tye op ons lippe verskyn……… totdat ons daardie EK by die Kruis gaan aflaai…….. en……. O, hoe moeilik is dit nie!….. wat ‘n stryd is dit nie!

Dan volg Jesus op met woorde wat elkeen van ons tot stilstand en nadenke behoort te ruk…….46  En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie? …….. wat ‘n geweldige aanklag!…….. is ek en jy skuldig hieraan?…….. dat ons weet wat God van ons verwag, en dit nie doen nie?……. leef ons in ongehoorsaamheid?…….. ongehoorsaamheid wat ons die Ewige Lewe kan kos?……..

In Lukas 13 lees ons……..23 Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle: 24 Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.…….stry hard…… halfhartige pogings is nie goed genoeg nie……. baie sal halfhartig probeer om in te gaan, en nie deel wees van die Hemelse Feesmaal nie!…….25 Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop—sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. 26 Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. 27 En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid! 28 Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. ……..gaan ek en jy deel wees van die Maaltyd, …… of deel van die wat gedink het hulle is gereed……. terwyl hulle eintlik nog buite staan…….. wanneer daardie Deur van Genade toegemaak is, gaan dit te laat wees om voor die deur te staan en te skree “Here maak vir ons oop!”………dan is Genadetyd verby…….. Vandag, nou, is nog Genadetyd…… gebruik dit…….voordat dit té laat is…….

Dit is asof die Here my nie rus gee hieroor nie …….. soveel mense DINK hulle is gereed om voor God te staan …….. hulle kan vir jou al die “goeie” dinge wat hulle doen op ellelange lyste opnoem …….. maar hulle harte behoort nog aan hulleself ……. hulle het nog nie by die Ware Jesus Christus uitgekom nie!

Ek sluit af met Galasiërs 6……..7 Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. 8 Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. 9 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. 10 Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.

Here skenk ons die Genade om onsself in U Spieël te sien soos wat ons werklik is en nie soos wat ons dink ons is nie. Dankie vir Genadetyd. Dankie vir nou. Dankie vir Jesus wat die Volle Prys vir ons Vergifnis en Vrymaking kom betaal het! Here gee ons oë om te kan sien en ore om te kan hoor wat U Heilige Woord sê.

Psalm 37:3 – Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, 4 en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart”

Vanoggend gee ek net Psalm 37 vir julle. Vars uit die oond. Ons wonder soms oor die “voorspoed” van díé wat die Here minag, tot ons hierdie Psalm lees

1  ‘n Psalm van Dawid. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie;  2  want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog.  3  Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,  4  en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart5 Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;  6  en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag.  7 Swyg voor die HERE en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie.  8  Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid; wees nie toornig nie: dit is net om kwaad te stig.  9  Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit.  10  En nog ‘n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie.  11  Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.  12  Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom.  13  Die Here lag oor hom, want Hy sien dat sy dag kom14  Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan om die ellendige en behoeftige te laat val, om dié te slag wat opreg is van weg.  15  Hulle swaard sal in hul hart gaan, en hulle boë sal verbreek word.  16  ‘n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose;  17  want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die HERE ondersteun die regverdiges.  18  Die HERE ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly.  19  Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in dae van hongersnood sal hulle versadig word.  20  Maar die goddelose sal omkom en die vyande van die HERE soos die prag van die weivelde; hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn.  21  Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee;  22  want die wat deur Hom geseën word, sal die aarde besit; maar die wat deur Hom vervloek word, sal uitgeroei word.  23  Deur die HERE word die gange van ‘n man bevestig, en Hy het ‘n welbehae in sy weg.  24  As hy val, dan stort hy nie neer nie; want die HERE ondersteun sy hand.  25  Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.  26  Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is ‘n seën.  27  Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon;  28  want die HERE het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei.  29  Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon.  30  Die mond van die regverdige verkondig wysheid, en sy tong spreek wat reg is.  31  Die wet van sy God is in sy hart; sy gange sal nie wankel nie.  32  Die goddelose loer op die regverdige en soek om hom dood te maak.  33  Die HERE gee hom nie oor in sy hand nie, en Hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie.  34  Wag op die HERE en hou sy weg, en Hy sal jou verhoog, om die aarde te besit; jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense.  35  Ek het die goddelose gesien, ‘n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos ‘n groen inlandse boom.  36  Toe gaan iemand verby, en kyk, hy was daar nie; en ek het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie.  37  Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.  38  Maar die oortreders word tesame verdelg; die toekoms van die goddelose word afgesny.  39  Maar die hulp van die regverdiges is van die HERE, hulle toevlug in tyd van benoudheid.  40  En die HERE help hulle en red hulle; Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by Hom.

Here dankie vir hierdie wysheid van Dawid. Dankie vir die versekering van U Bewaring solank as ons by U skuil.

God se Wapenrusting – Deel 1

Hoe bly ons staande in ons daaglikse stryd teen versoeking en alles waarmee die duiwel ons wil vervreem van die Liefde en Genade van God?…….

Ek het al baie maal in die verlede gesê deur oomblik vir oomblik aan Jesus se hand vas te hou en God se wapenrusting, soos ons dit opgeteken vind in Effésiërs 6:11-18, daagliks aan te trek, maar nog nooit werklik daarby stilgestaan nie……..

11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. 12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. …….

Vir ‘n begin, moet ons die volle implikasie van hierdie twee tekste begryp……. ons oorlog / worstelstryd is nie teen die mense / vlees en bloed rondom ons nie…….. hoewel dit is wat baie van ons letterlik dink, glo en beleef…….. ons dink ons stryd is teen ons buurman wat nou weer dit of dat aan ons gedoen het……… en die duiwel glimlag breed, want hy het dit weereens reggekry dat ons ‘n leuen te laat glo……. hy kan nie bekostig dat ons besef teen wie ons die stryd voer nie…….. die bose geeste in die lug…….die wêreldheersers, magte, owerhede, almal instrumente van die duisternis van vandag…….. solank die duiwel en sy bose magte ons tyd en aandag en energie net kan besig hou met ons buurman, politiek, posisie, status, geld, oorlewing …….. solank ons net nie dink daaraan om dít wat verwydering tussen ons persoonlik en God bring, reg te stel nie,……… solank ons net nie ons sonde aan die lig bring nie……… solank ons net nie volkome gewas is in die Kosbare Bloed van die Lam nie…….. solank daar nog duister / weggesteekte plekke in my hart is…….. slaag hy in sy doel, want hy weet dat geen onbeleide sonde deur die Hemelpoorte sal ingaan nie……. lees gerus weer Mattheus 7:21-23…….. die duiwel weet dat as ons besef waarmee hy en sy magte besig is, ons geen dag sal aandurf sonder om die volle wapenrusting van God aan te trek nie……. let op,…… nie net ‘n gedeelte nie,……. maar die volle wapenrusting…….13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.……. dan alleen kan ons weerstand bied en nie op ons knieë gedwing word nie…….

Die heel eerste deel van die wapenrusting is die Waarheid soos in die Woord verkondig…….. om nie dogmas of menslike filosofië te glo en na te volg nie, maar die Goddelike Waarheid soos verkondig op elke bladsy van die Bybel, (en nie net ons voorkeur-verse nie)……..

14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord,……… die Waarheid sal ons lende / ons geslagsdele beskerm sodat ons geslagsdrange binne God se Grense beoefen sal word……. een maat van die teenoorgestelde geslag wat by jou pas,……. binne die huwelik…….. Genesis 2:18 Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas. ……21 Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. 22 En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens. …….24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees. ……

Ongelukkig is dit juis hier waar die duiwel baie Christene sommer uit die staanspoor van die Goddelike Waarheid vervreem …… en dan wonder ons nog waarom die een ramp na die ander ons tref ……ons wonder hoekom ons nie staande kan bly teen die aanslae van die duiwel nie……hoekom ons ons humeur binne ‘n oomblik kan verloor, sonder ‘n geldige rede…..….ons lendene is nie omgort met die Waarheid nie…….. ons leef nie binne die Wil van God nie…….

Deur God se Bomenslike Genade, is daar ‘n Kruis waar ons dit kan regstel en Vergifnis kan ontvang…….. waar ons Volkome Vergewe kan word………waar ons Volkome Herstel kan word……… trek vandag die eerste deel van God se wapenrusting aan…….

As die Here dit toelaat, gaan ons môre aan met Effésiërs 6

Here dankie dat U U Wapenrusting vir ons aanbied. Skenk ons die Genade om te kan onderskei hoe die duiwel en sy magte in die lug, poog om ons leuens te laat glo. Bewaar ons daarvan om toe te gee aan ons geslagsdrange buite U Grense.